Period 4Unit 6 Im more outgoing than my sister.She is...than me.youngthinshort hairfunnyoutgoingwildfunnyserioussmartcalmwildbigfatoutgoingathleticdirtyheavythin tallsmartercalmerwilderfunnierheavierdirtierbiggerthi